Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

 


Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR.

 

Objednávka

Všetky produkty ponúkané v internetovom obchode www.ololo.sk si môžete objednať:
- on-line priamo v našom internetovom obchode, vyplnením internetovej objednávky
- e-mailom na ololo.eshop@gmail.com, v prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť názov a kategóriu výrobku /napr. Modrý vtáčik - peňaženka s rámom/, požadované množstvo a vašu presnú adresu s telefónnym číslom.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

Objednávku môžete zrušiť /platí pre prípad, ak ešte nebola expedovaná/ e-mailom na ololo.eshop@gmail.com

 


Platba za tovar


Platbu za tovar môžete uskutočniť:

- prevodom na účet - za tovar zaplatíte vopred prevodom na bankový účet.

Tovar bude expedovaný až po pripísaní úhrady na účet. Všetky údaje potrebné k úhrade, vám budú doručené e-mailom po odoslaní objednávky. Úhradu je potrebné uskutočniť do 7 dní, v opačnom prípade bude objednávka automaticky stornovaná.


Dodacie podmienky, neprevzatie zásielky

Objednaný tovar vám bude zaslaný Slovenskou poštou, a.s. ako doporučená zásielka na vami udanú dodaciu adresu. V prípade, že nie je možné odoslať množstvo a druh tovaru, ktorý bol uvedený v objednávke, vás budeme kontaktovať s návrhom riešenia.

Tovar je odosielaný max. do 3 pracovných dní. V prípade špeciálnej objednávky na mieru zákazníka bude dodacia doba komunikovaná so zákazníkom e-mailom.

V deň keď bude zásielka vyexpedovaná, budete o tom informovaní prostredníctvom e-mailu.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody
- dodať tovar v dohodnutej cene
- tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky

Kupujúci sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť
- zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním
- pri neprevzatí tovaru /na základe objednávky/ v odbernej lehote 18 dní /stanovené Slovenskou poštou a.s./ zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru /suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho/, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou 
- za poškodenie tovaru zavinené poštou 
- za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou pošty alebo kuriéra

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi


Ceny poštovného

Uvedené ceny poštovného sú platné pre územie Slovenskej republiky. Cena a forma dopravy mimo územia SR je upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim.


Doporučene: 1,90 €, pri malých zásielkách poštovné predávajúci znižuje.

 

 

Poštovné a predaj do ČR /objednávku do ČR uskutočnite prosím cez českú mutáciu e-shopu/


- systém v e-shope prerátava všetky ceny v e-shope, vrátane ceny poštovného podľa aktuálneho kurzu Kč k € pre deň uskutočnenia objednávky


- do Českej republiky zásieky na dobierku neposielam


-zásielky do ČR zasielam Slovenskou poštou ako doporučenú zásielku, dĺžka do dodania adresátovi je cca 2-3 dni od odoslania alebo cez Zásielkovňu, doba doručenia cca 2 dni


Doklad o kúpe

K nákupu je priložená faktúra v papierovej podobe ak o ňu požiadate po zaslaní podkladov na úhradu, ktoré tvorí faktúra v elektronickej forme, pdf príloha na stiahnutie.


Storno objednávky

Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín e-mailom na adresu ololo.eshop@gmail.com, pričom je povinný uviesť presné číslo objednávky.


Reklamácie

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (teda tovar na špeciálnu objednávku, ktorý štandardne na skade nedržíme), nemôže zákazník od zmluvy odstúpiť a teda tovar vrátiť.


Prípadné reklamácie adresujte e-mailom na ololo.eshop@gmail.com


Pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar bude do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru vymenený za nový, pokiaľ taký istý je skladom, resp. po vzájomnej dohode bude zaslaný iný, náhradný tovar, alebo vrátená suma za reklamovaný tovar.


Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.


 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar..

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Martina Krautkremerová, Tolstého 3237/13, 05801 Poprad, e-mail: ololo.eshop@gmail.com. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali, alebo si ho môžete stiahnuť na tejto stránke.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.

 

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu ololo.sk sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými  pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle "102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku". IS OLOLO ESHOP má identifikačné číslo 201419639.


Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky. /Slovenskej pošte, kurierským spoločnostiam/

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Kontakt

Martina Krautkremerová

Tolstého 3237/13, 05809 Poprad
IČO: 35412828
DIČ: 1036388991


Živnostenské oprávnenie vydal Okresný úrad v Poprade
sp.č.: Žo - 98/20263/002 ŠT
reg. č. 1912/98


Nie som platca DPH
Číslo účtu: 2300083134/8330


Na tejto adrese sa nenachádza kamenná predajňa/prevádzkaTel: 0903644637
e-mail: ololo.eshop@gmail.com

Rešpektujte prosím autorské práva 
Bez udelenia súhlasu majiteľa internetového obchodu www.ololo.sk nemáte oprávnenie kopírovať fotografie, motívy či texty alebo používať iný obsah tejto www stránky. Taktiež kúpa výrobku neoprávňuje na jeho napodobovanie.

 

 

 
 
Copyright 2013 - 2021 © ololo.sk - handmade with love