Stiahnuť Formulár na odstúpenie od zmluvy

Čo je odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je jednostranný úkon vedúci k ukončeniu zmluvy (teda aj zmluvy o zakúpení tovaru či služby cez internet), v dôsledku ktorého si zmluvné strany musia vrátiť vzájomne poskytnuté plnenie. Predávajúci je preto povinný vrátiť zaplatenú cenu a kupujúci je povinný vrátiť zakúpený tovar.

Poznámka: Mnohí si odstúpenie od zmluvy pletú s reklamáciou, ide však o dva odlišné úkony. Pri odstúpení od zmluvy dochádza k zániku zmluvy, pri reklamácii sa kupujúci dožaduje odstránenia vád – predávajúci nemá povinnosť vrátiť zaplatenú cenu, ale len opraviť či vymeniť vadný tovar, prípadne poskytnúť primeranú zľavu.

Kto môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej cez internet (pri nákupe v e-shope)?

Zároveň je potrebné upozorniť, že právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká automaticky, ale len v dohodnutých alebo zákonom stanovených prípadoch. Jedným z takýchto prípadov je právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, ktoré vzniká, keď spotrebiteľ nakupuje tovar alebo služby cez internet a aj z tohto práva existujú výnimky.

Ak spotrebiteľ zakúpi tovar v kamennej predajni, právo na odstúpenie od zmluvy mu nevznikne. Ak spotrebiteľ zakúpi tovar cez e-shop a v kamennej predajni si ho iba prevezme, právo na odstúpenie od zmluvy mu naopak vznikne.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v e-shope zakúpi tovar „na IČO“.

Kedy začína plynúť 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy pri nákupe v e-shope

Lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom a v prípade zmlúv, ktorých predmetom je určitá služba, od okamihu uzatvorenia takejto zmluvy. Spotrebiteľ je pritom oprávnený odstúpiť od zmluvy aj predtým, t. j. ešte pred odoslaním alebo dokonca počas prepravy tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bude odstúpenie odoslané prevádzkovateľovi e-shopu v posledný deň uvedenej lehoty – spotrebiteľovi teda stačí, ak o 23:59 v posledný deň 14 dňovej lehoty odošle prevádzkovateľovi e-shopu email/list s oznámením, že odstupuje od zmluvy.

Vrátenie tovaru

Pripomíname, že podnikateľ je pred uzatvorením zmluvy povinný informovať spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva. Prevádzkovateľ e-shopu je zároveň povinný poskytnúť spotrebiteľovi vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak by si prevádzkovateľ e-shopu tieto povinnosti nesplnil, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie až po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru – spotrebiteľ by mal na vyskúšanie a bezdôvodné vrátenie tovaru viac než rok.

Pozor! Zatiaľ čo v minulosti bola lehota na odstúpenie od zmluvy 7 pracovných dní, od 13.6.2014 platí 14-dňová lehota. Je preto možné, že e-shopy, ktoré si dlhšiu dobu neaktualizovali svoje obchodné podmienky, informujú spotrebiteľa o nesprávnej lehote na odstúpenie od zmluvy. Táto skutočnosť má za následok vyššie spomínané automatické predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Keď sa celá objednavka vráti späť, vrátime Vám 100% uhradenej čiastky za vrátený tovar najneskôr do 14 pracovných dní.

Čo všetko musí prevádzkovateľ e-shopu vrátiť spotrebiteľovi pri odstúpení od zmluvy do 14 dní?

Zákon prevádzkovateľom e-shopu ukladá povinnosť vrátiť spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru všetky platby, ktoré od neho prijal. Tým sa rozumie zaplatená kúpna cena, náklady na dopravu, dodanie a poštovné (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia) ako i všetky ostatné náklady.

Príklad: Spotrebiteľ mal pri uskutočnení objednávky možnosť vybrať si z nasledujúcich spôsobov doručenia: Klasické doručenie poštou v cene 5 eur a expresné doručenie kuriérom v cene 20 eur. Spotrebiteľ si síce vybral expresné doručenie kuriérom za 20 eur, pri odstúpení od zmluvy je však prevádzkovateľ e-shopu povinný vrátiť spotrebiteľovi len 5 eur, nakoľko v čase objednávky šlo o najlacnejšiu alternatívu.

To, čo prevádzkovateľ e-shopu nie je povinný nahradiť spotrebiteľovi, sú náklady spotrebiteľa na vrátenie tovaru.

Čo ak e-shopu vráti spotrebiteľ tovar v poškodenom stave?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez ohľadu na to, v akom stave sa zakúpený tovar nachádza. Všetok odosielaný tovar je pred balením kontrolovaný a je zhotovovaná fotodokumentáciu s údajmi prijímateľa, čiže tovar je odosielaný skontrolovaný a nepoškodený.

Ak by spotrebiteľ vrátil poškodený alebo inak znehodnotený tovar, predávajúci bude povinný takýto tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu. Až potom môže po spotrebiteľovi požadovať náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, teda cenu jeho opravy, vyčistenia a pod.

Ak by spotrebiteľ tieto náklady dobrovoľne neuhradil, prevádzkovateľovi e-shopu by nezostávala iná možnosť než domáhanie sa nároku na náhradu škody pred súdom. Odpočítanie týchto nákladov od kúpnej ceny, ktorú má e-shop spotrebiteľovi vrátiť nie je možné a môže byť dokonca pokutované.

Ak by sa prevádzkovateľ e-shopu domáhal náhrady škody pred súdom, on sám by musel preukázať, že tovar poškodil, zašpinil alebo inak znehodnotil jeho zákazník.

Môže sa prevádzkovateľ eshopu dožadovať vrátenia tovaru v pôvodnom obale?

Mnohí prevádzkovatelia eshopov majú v obchodných podmienkach zakotvenú povinnosť spotrebiteľa vrátiť zakúpený tovar v pôvodnom obale, i keď zákon od spotrebiteľa nič také nevyžaduje.

Pokiaľ by prevádzkovateľ eshopu mal takúto povinnosť vo svojich obchodných podmienkach, sám by sa dopustil porušenia zákona, nakoľko by tým spotrebiteľovi ukladal povinnosť bez právneho dôvodu. Slovenská obchodná inšpekcia môže takéhoto podnikateľa pokutovať až do výšky 66 400 eur.

Rovnaká pokuta môže byť prevádzkovateľovi eshopu uložená za to, že spotrebiteľa nesprávne alebo neúplne informoval, prípadne ho neinformoval vôbec, o práve na odstúpenie od zmluvy.

Prípadná povinnosť spotrebiteľa vrátiť tovar v pôvodnom obale by preto mala byť v obchodných podmienkach eshopu nahradená obyčajným odporúčaním.

Pri odstúpení od zmluvy sa spolu s hlavnou zmluvou rušia aj ostatné zmluvy

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, automaticky sa tým rušia aj ostatné zmluvy súvisiace s hlavnou zmluvou. To znamená, že ak spotrebiteľ využije napríklad akciu v zmysle „kúp 1 kus a ďalší dostaneš zadarmo“, uzavrie tým jednu kúpnu a jednu darovaciu zmluvu. Ak teda odstúpi od zmluvy, musí predávajúcemu vrátiť aj to, čo získal zadarmo, pretože s kúpnou zmluvou sa automaticky ruší taktiež darovacia zmluva.

Kedy spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu nie je neobmedzené. Zákon stanovuje určité výnimky, pri ktorých spotrebiteľovi toto právo neprináleží.

V praxi ide najmä o prípady, kedy si spotrebiteľ objedná tovar zhotovený na zákazku, tovar podliehajúci rýchlej skaze (napr. niektoré druhy potravín), periodickú tlač alebo knihu dodávanú v ochrannom obale (po jeho rozbalení bolo možné knihu prečítať), elektronický obsah a pod.